झ़िम

जेरो! आव MagarKham.org वेभसाइतल स्‍वागत लिज़्या।

मगर खाम वेभसाइतल प़ाइँलाई स्‍वागत लिज़्या। आव पानाल कुधु किसिम्‍लाव पाँर दैन्‍या जेले। खाम बाइबल, भिडियो, साःरो बाचालाव अडियो, खाम भजन स़ोनो गोहाईर दैन्‍या जेले । आव वेभसाइत जेचिऊवनी बनै धन्‍याबाद लिज़्या।

Backgroud_ Pik ss1.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.