पोंखारिन्‍या पाँर

१. परमेस्वरए ओपाँ प़ाइँ नैं मेंराए थैव घदैरक लिद धामा दोज़्यावराए जूँनी।

२. रुकुम, दाङ, स़ोनो काठमान्‍दुलाव मगर खाम सङ्गतिराए जूँनी।

३. रूकुम जिल्‍लालाव मन्‍दली स़ोनो पास्टर, अगवा,जवानराए जूँनी।

४. मगर खाम एस.इ समुहराए जूँनी।

५. नेपाल स़ोनो नेपालीराए जूँनी ।

६. प़ाइँ मगर खामराए सा:रो बाचा प़रिद,थैद  तयूँ जैसिद प्रभुए उमिन सघ्योःद्यान्या लिद ।

६. मगर खाम एस.इ योजना (एफ.सि.बि.एच,खाम गित, अडियो,भिडियो)राए जूँनी ।

७. सा:रो वाचा प़रिन्या,अडियो बाइबल थैन्या जैज़्याव गेनैं मेंराए जूँनी।

८. मगर खामराए जूँनी पोंखारिज़्याव,सहयोग दोज़्याव  गेनैं मेंराए जूँनी ।(नेपालल लिज़्यावर,बिदेसङ लिज्यावर) ।