पास्‍तर पिर्थी बुढा मगर

जीबन ज्‍योति घुमिलबाँ मन्‍दलीलाव पास्‍तरए परमेस्‍वरए ओपाँ ओरासथैज़्याव पाँ।

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.