Contact

मेलाव यासिउ सम्फर्कनी गेलाई था परींधुन्‍या नले। नँ जवाफ सुधिद नमानैज़्याव स़ोनो जवाफ ओमाचाहिज़्याव ल्यो ताकिन नमिन अथबा नइमेल ठेकानार याव मापरिए।

Target Image